(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Công ty CP Bibica (mã chứng khoán: BBC) ghi nhận doanh thu đạt 524 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 85,6% và 68,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý IV/2020, lợi nhuận gộp của Công ty giảm 11,1% so với cùng kỳ 2019. Trong khi đó, các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận trong kỳ của Bibica giảm chủ yếu do doanh thu giảm.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.246,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 93,6 tỷ đồng, lần lượt bằng 82,9% và 98,1% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 88 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2020, Công ty đã hoàn thành 106,4% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty giảm 9,2% về còn 1.425,3 tỷ đồng.