Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Kể từ ngày 15/5/2015, Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày 15/5/2015, Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

 

Theo đó, đơn giá nhân công sẽ được sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng… để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đơn giá nhân công được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động.

 

Thông tư số 01/2015/TT-BXD quy định, việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đảm bảo 4 nguyên tắc: (1) Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình; (2) Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; (3) Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng; (4) Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản kinh phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định.

 

Đối tượng áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT và các hình thức hợp đồng khác được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

 

Thông tư số 01/2015/TT-BXD cũng đưa ra hướng dẫn xử lý trong giai đoạn chuyển tiếp. Cụ thể, đối với đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của Thông tư. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện nội dung hợp đồng đã ký kết. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng, đưa dự án vào khai thác sử dụng.

 Bích Thảo

 

admin