Quảng Trị: Thường xuyên nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đấu thầu

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đấu thầu; tạo điều kiện để chủ đầu tư chủ động và tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án; thường xuyên thanh, kiểm tra về đấu thầu…

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đấu thầu; tạo điều kiện để chủ đầu tư chủ động và tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án; thường xuyên thanh, kiểm tra về đấu thầu… là những công tác được tỉnh Quảng Trị đã và đang chú trọng để nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu trong hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn Tỉnh thời gian qua.

 

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác đấu thầu và các văn bản quy phạm về đấu thầu của Tỉnh đều quy định rõ ràng; phân công, phân cấp cho các chủ thể tham gia một cách rạch ròi, giảm bớt thời gian, thủ tục hành chính, tạo điều kiện để chủ đầu tư chủ động trong quá trình thực hiện, cũng như tạo thuận lợi trong công tác quản lý. Đặc biệt, khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ra đời đã mở rộng rất nhiều về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Do đó, ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Văn bản số 3773/UBND-CN chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND Tỉnh quy định về phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng, tách bạch trách nhiệm của các chủ thể trong công tác đấu thầu để trình UBND Tỉnh xem xét, ban hành.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, sở dĩ công tác đấu thầu của Tỉnh đạt được nhiều kết quả là nhờ công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đấu thầu thường xuyên được chú trọng, đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh hầu hết đã được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ bài bản, góp phần làm cho việc triển khai công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được thuận lợi và mang lại hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn Tỉnh có khoảng 650 cán bộ đã được cấp Chứng chỉ Đấu thầu. Cán bộ làm công tác đấu thầu nắm rõ các trình tự, thủ tục trong đấu thầu, đáp ứng được nhiệm vụ yêu cầu, hạn chế các sai sót xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, tỉnh Quảng Trị cũng chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra về đấu thầu. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những thiếu sót và kịp thời chấn chỉnh, đồng thời góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu.

 

Ông Mai Thức cũng cho biết, trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế - dự toán, hồ sơ mời thầu, Tỉnh đã chỉ đạo ưu tiên sử dụng các loại vật tư, hàng hóa sản xuất được trong nước. Qua số liệu thống kê chưa đầy đủ về kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2013, công tác đấu thầu đã góp phần tiết kiệm đáng kể cho ngân sách nhà nước (tiết kiệm được 75,257 tỷ đồng so với tổng giá trị các gói thầu là 3.602.138 triệu đồng).

 

Mặt khác, tỉnh Quảng Trị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đấu thầu trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. UBND Tỉnh, các Sở, Ban, ngành, địa phương cũng tập trung chỉ đạo các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Tỉnh quan tâm, theo dõi và triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.

 

“Chính nhờ quyết liệt triển khai nhiều biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương mà hoạt động đấu thầu trên địa bàn Quảng Trị thời gian qua đã đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả, bảo đảm tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng công trình”, ông Mai Thức nhấn mạnh. 

Tuấn Dũng

.

 

ngocthanh