Ngày 17/10: Có 5/412 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 412 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/10/2017. 
Ngày 17/10: Có 5/412 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 17/10: Có 5/412 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 407 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La (tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/10/2017. Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/10/2017 đến ngày 30/10/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT đến ngày có thời điểm đóng thầu (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 5 ngày làm việc theo quy định: Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng Việt Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/10/2017 đến 14 giờ 30 ngày 30/10/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP KCN Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan