Ngày 16/11: Có 1/414 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 414 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/11/2017. 
Ngày 16/11: Có 1/414 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 16/11: Có 1/414 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 413 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Ban Quản lý Dự án phát triển chăn nuôi bò tỉnh Sóc Trăng thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/11/2017 đến ngày 09/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Ngoài lỗi nêu trên, Ban Quản lý Dự án phát triển chăn nuôi bò tỉnh Sóc Trăng áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu: “Một giai đoạn, một túi hồ sơ” là sai quy định. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan