Ngày 15/06: Có 7/360 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 360 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/6/2017. 
Ngày 15/06: Có 7/360 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 15/06: Có 7/360 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 353 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải (TP. Hà Nội) và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/6/2017; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/6/2017 đến ngày 30/06/2017 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) và Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/6/2017; Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/6/2017; Cục Thuế Thành phố Hà Nội dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/6/2017 đến 15 giờ ngày 27/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan