Ngày 03/01: Có 3/271 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 271 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 03/01/2018.
Ngày 08/01: Có 3/271 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 08/01: Có 3/271 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 268 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình), UBND xã Trưng Vương (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/01/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ và yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Trưng Vương không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ và nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Về yêu cầu bảo đảm dự thầu, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan