Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Kết quả đấu thầu phụ thuộc nhiều vào năng lực con người như chủ đầu tư, bộ máy quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tổ chuyên gia xét thầu và người quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An: 

Kết quả đấu thầu phụ thuộc nhiều vào năng lực con người như chủ đầu tư, bộ máy quản lý dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tổ chuyên gia xét thầu và người quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu. Do đó, nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu cần phải thực hiện nhiều giải pháp. 

 

Thứ nhất là cần tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu, đấu thầu nâng cao nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác đấu thầu; đồng thời rà soát, đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn để có biện pháp chấn chỉnh về tổ chức, hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn.

 

Thứ hai là cần tăng cường công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh, kiên quyết rút giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp đăng ký mang tính hình thức, hoạt động kém hiệu quả; kiểm tra, đánh giá năng lực của các ban quản lý dự án, trên cơ sở đó kiện toàn lại các ban quản lý dự án đảm bảo đủ năng lực để làm bên mời thầu. 

 

Thứ ba là sớm tổ chức đào tạo hành nghề trong đấu thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên có văn bản chỉ đạo, hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao các địa phương sớm thành lập cơ quan đấu thầu chuyên nghiệp để hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác đấu thầu. Đồng thời, cần tổ chức rà soát, đánh giá năng lực của các chủ đầu tư, kiên quyết không để các cơ quan, đơn vị không đủ năng lực làm chủ đầu tư, có giải pháp nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm Luật Đấu thầu. Tại các địa phương, nên bố trí thêm biên chế, hoặc có một tổ chức đấu thầu để thực hiện nhiệm vụ tham mưu và kiểm tra công tác đấu thầu đạt hiệu quả cao hơn.

Nguyệt Minh (thực hiện)

 

ngocthanh