“Ém” thông tin, nhiều kiểm toán viên bị đình chỉ có thời hạn

Ngày 6-1, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) đã công bố quyết định đình chỉ có thời hạn tư cách được chấp thuận của ba kiểm toán viên (KTV) gồm: KTV Nguyễn Hồng Quang của Công ty TNHH BDO VN, KTV Nguyễn Phương Lan Anh của Công ty kiểm toán Mỹ AA và KTV Nguyễn Thị Phấn của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

Ngày 6-1, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) đã công bố quyết định đình chỉ có thời hạn tư cách được chấp thuận của ba kiểm toán viên (KTV) gồm: KTV Nguyễn Hồng Quang của Công ty TNHH BDO VN, KTV Nguyễn Phương Lan Anh của Công ty kiểm toán Mỹ AA và KTV Nguyễn Thị Phấn của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

Mỗi KTV này còn bị xử phạt 60 triệu đồng.

 

Cụ thể, trong báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2009 của Công ty CP Kim Tín Hưng Yên, KTV Nguyễn Hồng Quang đã không ghi ý kiến về các sai phạm của doanh nghiệp này như nhầm lẫn, sai sót một số chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC...

 

Tại báo cáo kiểm toán BCTC năm 2010 của Công ty CP chứng khoán Nam An, KTV Nguyễn Phương Lan Anh đã không ghi đầy đủ ý kiến về những sai phạm của công ty này trong việc cho các cổ đông nội bộ và người có liên quan vay tiền.

 

Trong báo cáo kiểm toán BCTC năm 2010 của Công ty CP quản lý quỹ đầu tư Chiến Thắng do KTV Nguyễn Thị Phấn lập cũng không ghi ý kiến về các sai phạm như cho các bên liên quan vay tiền, không thuyết minh các khoản phải thu khác chiếm tỉ trọng lớn...

admin