Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

IMG

Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có các văn bản gửi các Sở, ban, ngành, UBND các thành phố, huyện, thị xã để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định, bao gồm Văn bản số 4210/UBND-XDNĐ ngày 15/7/2014, Văn bản số 4900/UBND-XDNĐ ngày 13/8/2014, Văn bản số 5977/UBND-XDNĐ ngày 25/9/2014... Đồng thời, Tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến nội dung Luật Đấu thầu đến các cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

 

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cho khoảng 300 cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước, các công ty tư vấn có liên quan đến công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đã cung cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (cơ bản) cho 150 cá nhân.

Bích Thủy

admin