Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên:

IMG

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên:

“Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. Ngay sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các Sở, ngành, đoàn thể của Tỉnh, các Ban quản lý dự án trực thuộc nghiên cứu các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nghiêm túc triển khai thực hiện; tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ cho dự thảo các Thông tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo về công tác đấu thầu. 

 

Đồng thời, UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu, cũng như phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, uy tín tổ chức đào tạo rộng rãi, nâng cao cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh.

 

Ngoài ra, UBND Tỉnh cũng tăng cường công tác thanh, kiểm tra về đấu thầu để kịp thời phát hiện, xử lý các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay, cơ bản hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được phổ biến, áp dụng triển khai thực hiện đồng nhất trên toàn Tỉnh”.

Trung Hiếu (thực hiện)

admin