Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk:

IMG

Ông Trần Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk:

“Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014. UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời triển khai các văn bản trên đến tất cả các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. 

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức bồi dưỡng, tập huấn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP từ ngày 5 - 7/9/2014 cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức kinh tế, các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng trên địa bàn Tỉnh với sự tham gia của 330 học viên”.

Trung Hiếu (thực hiện)

ngocthanh