Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu:

IMG

Ông Lê Trọng Quảng,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu:

“Ngay sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được ban hành, UBND tỉnh Lai Châu đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số đơn vị, trung tâm khác tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến nội dung của Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn Luật đến tất cả các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các cá nhân có nhu cầu trên địa bàn toàn Tỉnh.

 

 Đến nay, hầu hết các cán bộ, cá nhân tham gia trong lĩnh vực đấu thầu trên địa bàn toàn Tỉnh đều đã được cấp chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo về Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn, thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc đối với các chủ đầu tư, các cá nhân trên địa bàn toàn Tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP”.

Nguyệt Minh (thực hiện)

 

ngocthanh