Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam:

Ông Đinh Văn Thu, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: 

Khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 được ban hành, cơ quan đầu mối tham mưu về công tác đấu thầu của tỉnh Quảng Nam (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn về đấu thầu cho UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh nắm bắt các nội dung chính; hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu bảo đảm theo đúng quy định của Luật. 

 

Giảng viên hướng dẫn là các chuyên gia đấu thầu, người trực tiếp soạn thảo Luật Đấu thầu được mời để hướng dẫn trực tiếp; tổng số học viên qua các lớp là trên 500 người, chủ yếu là các cá nhân trực tiếp làm việc trong lĩnh vực đấu thầu của Tỉnh. Công tác này đã giúp các chủ đầu tư, doanh nghiệp áp dụng đúng các quy định mới ngay sau khi các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành. 

 

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng còn tổ chức được 2 lớp về hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu qua mạng, hướng dẫn chủ đầu tư, cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư thực hiện đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hiện nay, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cơ bản đã thực hiện việc đăng ký này; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp cũng đã thực hiện. Trong thời gian tới, Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo việc đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện để bảo đảm các điều kiện tham gia đấu thầu theo đúng quy định.

 

Bích Thảo (thực hiện)

ngocthanh