Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

“Từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao cơ quan chức năng là Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

IMG

Ông Lý Thái Hải, 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: 

“Từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao cơ quan chức năng là Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

 

Xác định tầm quan trọng của công tác đấu thầu, trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường phổ biến, quán triệt cho các cán bộ liên quan đến hoạt động đấu thầu nội dung các văn bản nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu thầu. Các chủ đầu tư, cán bộ, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu nghiêm túc áp dụng đúng và đầy đủ các mẫu tài liệu đấu thầu theo các Thông tư quy định chi tiết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quy định, hướng dẫn có liên quan. Đến nay, đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh về cơ bản đã có chứng chỉ theo quy định của Luật Đấu thầu. 

 

Ngoài ra, để bảo đảm áp dụng thống nhất, đúng quy định các văn bản về đấu thầu đối với các chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động đấu thầu trên địa bàn, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật về đấu thầu mới nhất, các văn bản còn hiệu lực áp dụng theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức được 2 lớp tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”. 

BK (thực hiện)

ngocthanh