Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

“Kể từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành,

IMG

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, 

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh:

“Kể từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt tinh thần, chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương nghiêm túc thực hiện theo quy định mới trong lĩnh vực đấu thầu; chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, bao gồm cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

 

Tính đến nay, Tỉnh đã tổ chức được 2 khóa học, với số lượng 200 học viên do các chuyên gia hàng đầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng trực tiếp giảng dạy. Bên cạnh đó, mỗi UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức ít nhất một lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ của mình, các doanh nghiệp có liên quan đến công tác đấu thầu trên địa bàn”.

 Bích Thủy (thực hiện)

ngocthanh