Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc:

IMG

Ông Phùng Quang Hùng, 

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc:

 

“Ngay sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được ban hành, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện. 

 

Cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn Tỉnh đã có các văn bản hướng dẫn như: Văn bản số 1050/SKHĐT-TĐ ngày 1/7/2014 hướng dẫn đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp; Văn bản số 1299/SKHĐT-TĐ ngày 6/8/2014 hướng dẫn và phổ biến các quy định mới của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Văn bản số 1399/SKHĐT-TĐ hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp; và phổ biến một số tình huống đã được Báo Đấu thầu đăng tải để áp dụng chung trên địa bàn Tỉnh.

 

Xác định được tầm quan trọng của các quy định mới về đấu thầu, UBND Tỉnh đã đưa nội dung giới thiệu và phổ biến những điểm mới cơ bản của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP vào cuộc họp thường kỳ tháng 9/2014 của UBND Tỉnh với sự tham gia của thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Bí thư và Chủ tịch UBND cấp huyện và 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh; các cán bộ trực tiếp làm công tác đấu thầu của các cơ quan trên. Đây là cách làm mới và là lần đầu tiên Tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt việc thực hiện một văn bản pháp quy có sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong Tỉnh. 

 

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 2 hội nghị tập huấn các quy định mới của pháp luật về đấu thầu cho các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong Tỉnh vào tháng 6 và tháng 10/2014”.

Minh Tuấn (thực hiện)

ngocthanh