Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

“Kể từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được ban hành, tỉnh Bắc Giang đã mời Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

IMG

Ông Lại Thanh Sơn, 

Phó Chủ tịch UBND Bắc Giang:

“Kể từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được ban hành, tỉnh Bắc Giang đã mời Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 2 đợt tập huấn cho các đối tượng là lãnh đạo và cán bộ có liên quan đến hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh. 

 

Ngoài ra, tại địa bàn các huyện và thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2013/NĐ-CP cho các chủ đầu tư, các cán bộ làm công tác đấu thầu tại địa phương. 

 

Về cơ bản, các chủ thể đã nắm vững quy định của các văn bản liên quan đến công tác này và thực hiện tốt”.

BK (thực hiện)

ngocthanh