Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

“UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

IMG

Ông Bùi Văn Khánh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình:

“UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thông qua các hội nghị, tập huấn. 
Trước khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành, nhằm kịp thời quán triệt, triển khai các quy định mới về đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 1/3/2014, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đến cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố, các Sở, ngành trong Tỉnh với số đại biểu tham dự là 172 người. Tiếp đó, trong tháng 9/2014, UBND Tỉnh còn tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu tới các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành, các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh.
Bên cạnh việc tổ chức hội nghị, tập huấn, UBND tỉnh Hòa Bình cũng kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu nhằm quán triệt thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm: Công văn số 2765/VPUBND-CNXD ngày 4/7/2014, Công văn số 3365/VPUBND-CNXD ngày 11/8/2014 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 và Văn bản số 4962/ BKHĐT-QLĐT ngày 31/7/2014. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 839/SKHĐT-TTr ngày 11/7/2014 và Văn bản số 1313/SKHĐT-TTr ngày 20/10/2014 hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
Việc triển khai, quán triệt và hướng dẫn kịp thời các quy định mới về đấu thầu đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đấu thầu, đồng thời giúp chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kịp thời cập nhật thông tin để thực hiện có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật”.
Bích Thủy (thực hiện)

ngocthanh