Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Lương Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa:

IMG

Ông Lương Tất Thắng, 

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa:

“Sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP được ban hành, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND Tỉnh ban hành Văn bản số 5574/UBND-THKH ngày 1/7/2014 về việc tổ chức thực hiện Luật Đấu thầu. 


Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo hướng dẫn Luật Đấu thầu và góp ý cho Dự thảo Nghị định. 


Khi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mở hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; tổ chức 2 lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng cho các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; cử các cán bộ có chuyên môn về đấu thầu về các huyện để phổ biến Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. 


Mặt khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cũng đã đề nghị Cục Quản lý đấu thầu hướng dẫn các chủ đầu tư về các quy định mới trong Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 như: dự phòng trong giá hợp đồng trọn gói, thanh toán trong đấu thầu thuốc ngoài công lập”.

Ngô Trần (thực hiện)

ngocthanh