Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:

IMG

Ông Nguyễn Bốn, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông:

 

“Thực hiện chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các Sở, Ban, ngành thuộc Tỉnh cũng như UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư, bên mời thầu để triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cũng đã phối hợp với các đơn vị đào tạo có năng lực kịp thời tổ chức khóa đào tạo về Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cho hơn 150 cán bộ làm công tác lựa chọn nhà thầu thuộc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị có liên quan.

 

Mục đích của việc tổ chức các khóa đào tạo về những quy định mới trong lĩnh vực đấu thầu là nhằm bảo đảm trình độ chuyên môn cho các cán bộ của các đơn vị có liên quan trong hoạt động lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

Trung Hiếu (thực hiện)

 

ngocthanh