Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

“Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai, hướng dẫn áp dụng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13,

IMG

Ông Hồ Phước Thành, 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai:

“Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai, hướng dẫn áp dụng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 2 đợt tập huấn về công tác đấu thầu trong năm 2014. Đợt 1 được tổ chức từ ngày 12 - 14/9/2014 cho 180 cán bộ đang tham gia công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh. Đợt 2 được tổ chức ngày 13 - 14/12/2014 cho 40 cán bộ đang tham gia công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh”.

Bích Thủy (thực hiện)

ngocthanh