Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

“Để bảo đảm sự liên tục, thống nhất và có tính kế thừa trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phản ánh của UBND tỉnh Quảng Ninh:

“Để bảo đảm sự liên tục, thống nhất và có tính kế thừa trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh và các chủ đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Ngày 12/11/2014, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; tập huấn Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu. Đối với nội dung tập huấn Luật Đấu thầu, UBND Tỉnh đã mời ông Lê Văn Tăng _ Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trực tiếp tập huấn Luật Đấu thầu cho các Sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Trong thời gian tới, UBND Tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu tổ chức các lớp tập huấn về đấu thầu nhằm phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về đấu thầu cho các cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh, để có thể nắm bắt được tất cả các nội dung của Luật, từ đó thực hiện công việc được giao, bảo đảm chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu; bảo đảm cho các cuộc thầu được diễn ra cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”.

Bích Thảo (thực hiện)

 

ngocthanh