Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu thuộc dự án Đường hành lang ven biển phía Nam (giai đoạn 1)

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long vừa có thông báo điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu dự án Thành phần 1 thuộc dự án Đường hành lang ven biển phía Nam (giai đoạn 1).

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long vừa có thông báo điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu dự án Thành phần 1 thuộc dự án Đường hành lang ven biển phía Nam (giai đoạn 1). 

 

Cụ thể, 2 gói thầu được điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Gói thầu KTDA1.1 _ Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành cho dự án Thành phần 1.1, có giá gói thầu là 2,54 tỷ đồng và Gói thầu KTDA1.2 _ Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành cho dự án Thành phần 1.2, có giá gói thầu là 1,52 tỷ đồng. 

 

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long cho biết, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được điều chỉnh, cả 2 gói thầu này đều có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước; phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu này là quý I/2015 và thời gian để nhà thầu thực hiện hợp đồng là 8 tháng. Cả 2 gói thầu đều sử dụng nguồn vốn là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

 H.V

ngocthanh