Đề án tái cấu trúc các công ty chứng khoán

Tái cấu trúc các công ty chứng khoán để nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp

Tái cấu trúc các công ty chứng khoán để nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và khả năng kiểm soát rủi ro của các công ty chứng khoán. Trên cơ sở đó, từng bước thu hẹp số lượng các công ty chứng khoán.


Đây là một trong những nội dung của đề án tái cấu trúc các công ty chứng khoán vừa được Bộ Tài chính quyết định phê duyệt.

Ảnh minh họa: chinhphu.vn

 

Theo đó, tái cấu trúc các công ty chứng khoán cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng, hiệu quả quản lý, giám sát đối với hoạt động công ty chứng khoán; đồng thời mở cửa thị trường dịch vụ tài chính theo lộ trình hội nhập đã cam kết

 

Việc tái cấu trúc các công ty chứng khoán được thực hiện theo lộ trình, có bước đi thận trọng, chắc chắn, không làm xáo trộn hoạt động của thị trường chứng khoán cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo lợi ích hợp pháp khách hàng.

 

Rà soát, phân nhóm công ty chứng khoán theo mức độ rủi ro


Về phương án tái cấu trúc, trên cơ sở các quy định hiện hành cũng như kết quả kinh doanh đã kiểm toán của các công ty chứng khoán, sẽ tiến hành rà soát phân nhóm các công ty chứng khoán theo mức độ rủi ro giảm dần dựa trên 2 chỉ tiêu: vốn khả dụng/tổng rủi ro (bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán và rủi ro hoạt động) và tỉ lệ lỗ lũy kế/vốn điều lệ. Theo đó, sẽ có 3 nhóm công ty chứng khoán.

 

Nhóm 1 - nhóm bình thường: Nhóm này bao gồm các công ty chứng khoán có tỉ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro trên 150% và có lãi hoặc lỗ lũy kế dưới 30% vốn điều lệ.

 

Nhóm 2 - nhóm kiểm soát: Nhóm này bao gồm các công ty chứng khoán có tỉ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 150% tới trên 120% và có lỗ lũy kế từ 30-50% vốn điều lệ.

 

Nhóm 3 - nhóm kiểm soát đặc biệt: Nhóm này bao gồm các công ty chứng khoán có tỉ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 120% và có lỗ lũy kế từ trên 50% vốn điều lệ.

 

Biện pháp tái cấu trúc


Bộ Tài chính cũng nêu rõ một số biện pháp tái cấu trúc các công ty chứng khoán.

Cụ thể, các biện pháp xử lý trước mắt (từ nay đến 1-4-2012), đối với những công ty chứng khoán có tỉ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro không đảm bảo quy định của thông tư 226/2010/TT-BTC, Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ yêu cầu các công ty chứng khoán này thực hiện chế độ báo cáo hằng tuần (đối với những công ty chứng khoán có tỉ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 150%), hằng ngày (đối với những công ty chứng khoán có tỉ lệ vốn khả dụng/tổng rủi ro dưới 120%).

 

Đồng thời, cử đoàn kiểm tra đến nắm tình hình hoạt động của công ty, nếu phát hiện công ty chứng khoán chưa thực hiện tách biệt tài sản của nhà đầu tư thì yêu cầu công ty chứng khoán thực hiện trong thời hạn tối đa 2 tháng; đề nghị hội đồng quản trị (hội đồng thành viên) xem xét, trình đại hội đồng cổ đông (chủ sở hữu) xem xét phương án tăng vốn điều lệ.

 

Hai sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sẽ kiểm soát chặt chẽ vấn đề thanh toán giao dịch của công ty. Trường hợp liên tục vi phạm thiếu tiền thanh toán, lạm dụng tiền gửi của khách hàng sẽ xem xét rút phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán theo quy định pháp luật.

 

Các biện pháp áp dụng theo nhóm từ sau ngày 1-4-2012, đối với nhóm 1- nhóm bình thường: Tiếp tục rà soát và giám sát tình hình tài chính của nhóm này để có giải pháp kịp thời nếu thị trường tiếp tục khó khăn.

 

Đối với nhóm 2- nhóm kiểm soát và nhóm 3- nhóm kiểm soát đặc biệt: áp dụng các nhóm giải pháp hành chính và kinh tế theo quy định của thông tư 226/2010/TT-BTC.

 

Biện pháp triển khai từ sau năm 2012, tăng cường năng lực quản trị và hoạt động của các công ty chứng khoán dựa trên ba trụ cột chính: quy định về mức độ đủ vốn; quy định về hướng dẫn thông lệ khuôn khổ quản lý rủi ro cho các công ty chứng khoán; đánh giá, xếp hạng các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo thông lệ quốc tế từ đó phân loại và giám sát các tổ chức này.

admin