Đánh giá công tác đấu thầu năm 2014 của Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 8 địa phương

Đánh giá chung về công tác đấu thầu năm 2014 của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên và Hà Nam, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, tất cả các hồ sơ dự thầu tại các địa phương này đều được đánh giá, không có doanh nghiệp nhà nước tham dự, không có công ty nào thuộc danh sách cấm của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tham dự.

Đánh giá chung về công tác đấu thầu năm 2014 của Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên và Hà Nam, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, tất cả các hồ sơ dự thầu tại các địa phương này đều được đánh giá, không có doanh nghiệp nhà nước tham dự, không có công ty nào thuộc danh sách cấm của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tham dự.

 

Có 6/8 địa phương này đáp ứng tối thiểu 60% số hợp đồng tư vấn được đấu thầu cạnh tranh, có 2 địa phương không đáp ứng được yêu cầu này là Hà Nam (57,1%) và Hà Nội (52%). Bên cạnh đó, có tổng cộng 41/61 số hợp đồng tư vấn được đấu thầu cạnh tranh, đạt tỷ lệ 67,2% đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, các địa phương này đều đáp ứng tối thiểu 60% số hợp đồng xây lắp được đấu thầu cạnh tranh; tổng cộng có 64/74 số hợp đồng xây lắp được đấu thầu cạnh tranh, đạt tỷ lệ 86,4% đáp ứng yêu cầu.

 

Đại diện Bộ NN&PTNT cũng cho biết, 7/8 địa phương này đã thiết lập cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo và tiếp tục được duy trì, chỉ có duy nhất tỉnh Quảng Ninh chưa thiết lập cơ sở dữ liệu này.

Ngô Trần

ngocthanh