Cần khoảng 35.000 tỷ đồng triển khai Quy hoạch Quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch Quản lý chất thải rắn các tỉnh thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030. Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030 và dự báo tổng lượng chất thải rắn phát sinh, xác định phương thức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn; xác định các cơ sở xử lý chất thải rắn và phạm vi phục vụ đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn cho lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch Quản lý chất thải rắn các tỉnh thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030. Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa đề án Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030 và dự báo tổng lượng chất thải rắn phát sinh, xác định phương thức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn; xác định các cơ sở xử lý chất thải rắn và phạm vi phục vụ đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn cho lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Để triển khai Quy hoạch trên, tổng kinh phí dự kiến cần khoảng 35.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch đến năm 2020, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị lưu vực sông Đồng Nai đạt 95% (đến năm 2030 đạt 100%), khu vực nông thôn đạt 70% (đến năm 2030 đạt 90%). Đặc biệt, chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến cơ sở xử lý theo quy hoạch, bảo đảm các yêu cầu an toàn và vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương cần rà soát, xây dựng giải pháp cụ thể hạn chế ảnh hưởng tới môi trường của các cơ sở xử lý chất thải rắn hiện hữu đang gây ô nhiễm lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Dự kiến, tới năm 2030, lưu vực hệ thống sông Đồng Nai sẽ có 34 cơ sở xử lý chất thải rắn, cụ thể: 2 cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng liên tỉnh và 32 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh, trong đó xác định 18 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh nằm trong phạm vi ảnh hưởng đến các đoạn sông đang là nguồn cấp nước và 14 cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng.

Minh Hiếu

ngocthanh