Bộ Giao thông vận tải đánh giá 57 nhà thầu xây lắp không đạt yêu cầu

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong năm 2014, Bộ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 121 gói thầu, giá trị tiết kiệm được sau đấu thầu là 445,3 tỷ đồng (tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 1,58%).

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong năm 2014, Bộ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 121 gói thầu, giá trị tiết kiệm được sau đấu thầu là 445,3 tỷ đồng (tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 1,58%). 

 

Theo đánh giá của Bộ GTVT, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác đấu thầu, đã từng bước ngăn chặn tình trạng đấu thầu thiếu cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh. 

 

Năm 2014, Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ giá thành, tiết giảm và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư vào ngành giao thông như: rà soát quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của các dự án; rà soát lựa chọn các giải pháp thiết kế hợp lý, tiết kiệm; rà soát, gia cường để kéo dài thời gian sử dụng của các cầu. Đến nay đã rà soát 44 dự án, kinh phí tiết giảm khoảng 39.365 tỷ đồng (trong đó năm 2014, đã rà soát 25 dự án, kinh phí tiết giảm khoảng 5.241 tỷ đồng). Bộ đã chỉ đạo tiếp tục rà soát đối với một số dự án khác và chỉ đạo không điều chỉnh dự án làm vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt. 

 

Bộ GTVT cũng đã giao cho các đơn vị liên quan thẩm tra dự toán toàn bộ các gói thầu xây lắp thuộc dự án Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14, bảo đảm quản lý thống nhất về chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời thành lập Hội đồng kiểm tra rà soát dự toán xây lắp, gồm cả các dự án BOT.

 Tuấn Dũng

ngocthanh