Bên mời thầu cần biết (ngày 9/5/2014)

Ngày 8/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 185 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 182 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 9/5/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 8/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 185 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 182 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 9/5/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT sai quy định của Luật đấu thầu: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo mời thầu gói thầu “Xây dựng đoạn qua Khu phi thuế quan (Giai đoạn 1)” có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 16/5/2014. Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Anh Quân thông báo mời thầu gói thầu “Xây lắp” thuộc dự án “Nâng cấp đường Võ Văn Thu (3 Đĩa-6 Mới), xã Hưng Long” có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 19/5/2014 đến ngày 02/6/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT; Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long thông báo mời chào hàng gói thầu “Thiết bị dây chuyền lọc nước”, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/5/2014 đến ngày 16/5/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam