Bên mời thầu cần biết (ngày 21/1/2014)

Ngày 20/01/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 117 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 115 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/01/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 20/01/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 117 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 115 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/01/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 2 tỷ đồng: Công ty Cổ phần Anh Vinh (tỉnh Đồng Nai) dự kiến mời chào hàng gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho các phòng thực hành, thí nghiệm…, mặc dù gói thầu có giá trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị này cũng dự kiến không phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (phát hành HSYC từ ngày 22/01/2014 đến ngày 16/02/2014, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 28/02/2014). 

 

Đơn vị này cần biết, hình thức chào hàng cạnh tranh chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng (Điều 22 Luật đấu thầu). Về quy định thời gian trong đấu thầu, theo Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Cung cấp thiếu thông tin: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thùng rác công cộng, không nêu thời gian phát hành HSYC và hạn cuối tiếp nhận HSĐX.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh