Bên mời thầu cần biết (ngày 11/6/2014)

Ngày 10/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 177 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 176 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/6/2014); 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 10/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 177 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 176 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/6/2014); 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định của Luật đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/6/2014 đến ngày 23/6/2014, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 30/6/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh