Bên mời thầu cần biết (8-4-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 320 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/4/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 320 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/4/2015. Trong đó, có 315 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong 03 phiếu đăng ký TBMCH, Ban QLDA XD các công trình giáo dục huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/4/2015 đến 13 giờ 30, 14 giờ 30 và 15 giờ 30 ngày 17/4/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/4/2015 đến ngày 22/4/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: Ban QLDA Xây dựng cơ bản Vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) thông báo mời thầu gói thầu tư vấn, nhưng trong phiếu đăng ký TBMT nêu rõ gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

 

ngocthanh