Bên mời thầu cần biết (6-4-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 245 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 03/04/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 245 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 03/04/2015. Trong đó, có 241 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Sở Tài chính tỉnh Bình Định dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/04/2015 đến ngày 15/04/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 20/04/2015; UBND phường Ninh Diêm (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/04/2015 đến ngày 16/04/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 17/04/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/04/2015 đến ngày 04/05/2015. Cục Thuế tỉnh Lai Châu thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 10/04/2015 đến ngày 17/04/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. (Trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

ngocthanh