Bên mời thầu cần biết (23-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 194 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/01/2015. Trong đó, có 187 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 194 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/01/2015. Trong đó, có 187 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - KS Việt Nam Công ty than Dương Huy - TKV (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 26/01/2015; Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty Thí nghiệm điện miền Nam (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/01/2015; UBND phường Hưng Dũng (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 28/01/2015 đến ngày 06/02/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014).

 

Chưa nêu ưu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Phú Lợi (tỉnh Đồng Nai), Ban QLDA huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai); Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (TP. Hồ Chí Minh) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

 Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

ngocthanh