Bên mời thầu cần biết (15-1-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 167 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/01/2015.

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 167 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/01/2015. Trong đó, có 162 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/01/2015); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Vĩnh Chân (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/01/2015; UBND xã Bình Nghĩa (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/01/2015 đến ngày 31/01/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/01/2015 đến 14 giờ ngày 27/01/2015; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/01/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.  

 

Áp dụng ưu đãi sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa và gói thầu hỗn hợp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) và Công ty CP Tư vấn xây dựng và thương mại 568 (là đơn vị tư vấn cho UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014), ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh