Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu báo cáo kết quả đấu thầu thuốc

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh.

 

Văn bản nêu rõ, theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 77 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, BHXH Việt Nam có trách nhiệm công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán, giá thuốc trúng thầu trung bình được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế của từng bệnh viện, địa phương, Bộ Y tế trên Trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam. Việc yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thực hiện báo cáo nhằm có cơ sở công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán, giá thuốc trúng thầu trung bình được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế của từng bệnh viện, địa phương.

 

Nội dung của các báo cáo bao gồm: Kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế (bao gồm cả danh mục thuốc, danh mục vật tư y tế được phê duyệt); Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 

Về hình thức báo cáo, BHXH Việt Nam hướng dẫn, đối với Kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế, báo cáo bằng văn bản Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu bản gốc hoặc bản chụp có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư hoặc bản chụp có đóng dấu xác nhận của BHXH tỉnh (bao gồm cả danh mục thuốc, danh mục vật tư y tế gốc do chủ đầu tư phê duyệt).

 

Đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo bằng văn bản Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bản gốc hoặc bản chụp có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư hoặc bản chụp có đóng dấu xác nhận của BHXH tỉnh.

 

Về thời hạn báo cáo, BHXH Việt Nam yêu cầu, hàng tháng (chậm nhất đến ngày 10 của tháng sau), BHXH tỉnh thực hiện báo cáo các nội dung trên phát sinh trong tháng tại cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. Hàng năm (chậm nhất đến ngày 10 của tháng 1 năm sau), BHXH tỉnh thực hiện báo cáo hồ sơ kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn. 

 

BHXH Việt Nam yêu cầu các cơ quan trực thuộc có trách nhiệm báo cáo đúng thời hạn, bảo đảm dữ liệu báo cáo chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu báo cáo. 

 

Hiện nay, Trang thông tin điện tử của BHXH Viêt Nam là một cơ sở dữ liệu cập nhật khá đầy đủ và kịp  thời kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là hệ thống dữ liệu quan trọng trong hoạt động quản lý đấu thầu thuốc nhằm cung cấp những số liệu chính xác, có tính đối chiếu, so sánh trong việc mua thuốc, giá thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của cả nước.

V.Huyền

ngocthanh