Bên mời thầu cần biết (ngày 13/2/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/2/2014)

30/08/2014 - 00:46
Ngày 12/02/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 109 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 104 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/02/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 3/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 3/7/2014)

29/08/2014 - 20:52
Ngày 02/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 152 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/7/2014); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/6/2013)

29/08/2014 - 20:14
Ngày 11/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 173 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/6/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 16/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 16/6/2014)

29/08/2014 - 19:30
Ngày 13/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/6/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/11/2013)

29/08/2014 - 18:22
Ngày 11/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 121 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 117 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/11/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/8/2013)

29/08/2014 - 18:19
Ngày 16/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 143 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/8/2013)

29/08/2014 - 18:18
Ngày 26/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/8/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 7/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 7/10/2013)

29/08/2014 - 18:10
Ngày 04/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 185 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 177 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/10/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/3/2013)

29/08/2014 - 16:12
Ngày 08/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 112 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 100 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/3/2013); 12 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/3/2013)

29/08/2014 - 15:54
Ngày 20/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/3/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 3/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 3/10/2013)

29/08/2014 - 15:14
Ngày 02/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 171 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 02/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 02/7/2013)

29/08/2014 - 14:52
Ngày 01/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 149 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 139 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/7/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 06/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 06/5/2013)

29/08/2014 - 13:20
Ngày 03/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 210 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 199 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/5/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/4/2013)

29/08/2014 - 12:33
Ngày 25/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 161 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/4/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 1/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 1/8/2013)

29/08/2014 - 11:38
Ngày 31/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 149 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 139 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/5/2013)

29/08/2014 - 10:54
Ngày 09/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 185 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/5/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/5/2013)

29/08/2014 - 10:30
Ngày 17/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 154 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/5/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 06/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 06/6/2013)

29/08/2014 - 10:12
Ngày 30/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 176 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 168 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/5/2013); 8 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/9/2013)

29/08/2014 - 09:06
Ngày 19/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 162 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/9/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 07/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 07/6/2013)

29/08/2014 - 08:52
Ngày 06/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 221 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 210 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/6/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.