Bên mời thầu cần biết (ngày 26/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/12/2012)

30/08/2014 - 01:22
Ngày 25/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 121 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 106 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/12/2012); 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/12/2012)

30/08/2014 - 01:22
Ngày 19/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 188 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/12/2012); 14 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/12/2012)

30/08/2014 - 01:20
Ngày 20/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý ….. phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có …. phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/12/2012); ….. phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 15/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/01/2013)

30/08/2014 - 01:20
Ngày 14/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 93 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 86 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/01/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 14/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 14/12/2012)

30/08/2014 - 01:20
Ngày 13/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 216 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 184 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/12/2012); 32 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/12/2012)

30/08/2014 - 01:20
Ngày 11/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 204 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 180 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/12/2012); 24 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2012)

30/08/2014 - 01:19
Ngày 10/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 198 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 179 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/12/2012); 19 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 09/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 09/01/2013)

30/08/2014 - 01:19
Ngày 08/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 86 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 68 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/01/2013); 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/01/2013)

30/08/2014 - 01:19
Ngày 09/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 113 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 104 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/12/2012)

30/08/2014 - 01:18
Ngày 07/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 219 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 203 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/12/2012); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 07/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 07/01/2013)

30/08/2014 - 01:18
Trong 2 ngày 04 và 05/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 155 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/01/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 09/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 09/4/2013)

30/08/2014 - 01:18
Ngày 08/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 119 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 109 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/4/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 31/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 31/01/2013)

30/08/2014 - 01:17
Ngày 30/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 92 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 83 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 30/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 30/11/2012)

30/08/2014 - 01:15
Ngày 29/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 211 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 196 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/11/2012); 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 30/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 30/01/2013)

30/08/2014 - 01:15
Ngày 29/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 94 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/01/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/01/2013)

30/08/2014 - 01:15
Ngày 25/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 122 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 111 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/01/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/02/2013)

30/08/2014 - 01:14
Ngày 26/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 95 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 90 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/02/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/02/2013)

30/08/2014 - 01:13
Ngày 25/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 91 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/02/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/01/2013)

30/08/2014 - 01:13
Ngày 24/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/01/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 23/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 23/11/2012)

30/08/2014 - 01:11
Ngày 22/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 242 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 227 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/11/2012); 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.