Bên mời thầu cần biết (ngày 12/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/12/2012)

30/08/2014 - 01:20
Ngày 11/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 204 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 180 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/12/2012); 24 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2012)

30/08/2014 - 01:19
Ngày 10/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 198 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 179 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/12/2012); 19 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 09/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 09/01/2013)

30/08/2014 - 01:19
Ngày 08/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 86 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 68 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/01/2013); 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/01/2013)

30/08/2014 - 01:19
Ngày 09/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 113 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 104 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/12/2012)

30/08/2014 - 01:18
Ngày 07/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 219 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 203 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/12/2012); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 07/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 07/01/2013)

30/08/2014 - 01:18
Trong 2 ngày 04 và 05/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 155 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/01/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 09/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 09/4/2013)

30/08/2014 - 01:18
Ngày 08/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 119 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 109 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/4/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 31/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 31/01/2013)

30/08/2014 - 01:17
Ngày 30/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 92 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 83 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 30/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 30/11/2012)

30/08/2014 - 01:15
Ngày 29/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 211 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 196 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/11/2012); 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 30/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 30/01/2013)

30/08/2014 - 01:15
Ngày 29/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 94 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/01/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/01/2013)

30/08/2014 - 01:15
Ngày 25/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 122 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 111 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/01/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/02/2013)

30/08/2014 - 01:14
Ngày 26/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 95 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 90 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/02/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/02/2013)

30/08/2014 - 01:13
Ngày 25/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 101 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 91 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/02/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/01/2013)

30/08/2014 - 01:13
Ngày 24/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/01/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 23/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 23/11/2012)

30/08/2014 - 01:11
Ngày 22/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 242 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 227 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/11/2012); 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 22/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 22/01/2013)

30/08/2014 - 01:10
Ngày 21/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 105 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 96 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/11/2012)

30/08/2014 - 01:10
Ngày 20/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 284 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 269 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 21/11/2012; 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/01/2013)

30/08/2014 - 01:09
Ngày 18/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 124 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có …. phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/01/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/11/2012)

30/08/2014 - 01:09
Ngày 19/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 230 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 212 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 20/11/2012; 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2012)

30/08/2014 - 01:08
Ngày 16/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 203 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 172 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 19/11/2012; 31 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.