TP.HCM: Điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng quận Bình Thạnh

TP. HCM vừa chấp thuận điều chỉnh một số đồ án quy hoạch quận Bình Thạnh phù hợp với hiện trạng và mục đích sử dụng theo đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc.
TP. HCM điều chỉnh một số đồ án quy hoạch quận Bình Thạnh phù hợp với hiện trạng và mục đích sử dụng thực tế
TP. HCM điều chỉnh một số đồ án quy hoạch quận Bình Thạnh phù hợp với hiện trạng và mục đích sử dụng thực tế

Cụ thể, lô 6, lô 17 thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư phường 24 được điều chỉnh từ đất giáo dục, tôn giáo sang đất dân cư hiện hữu. Trong đó, lô H thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư liên phường 1, 2, 3 và 14 được điều chỉnh từ đất y tế sang đất dân cư hiện hữu. Lô 3-1 thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư liên phường 1, 2, 3 và 14 được điều chỉnh từ đất dân cư hiện hữu thành đất quy hoạch đô thị cho lô phố.

Lô 23 thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư liên phường 1, 2, 3, 14 được điều chỉnh từ đất công cộng sang đất dân cư cao tầng. Lô 3-7 thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư liên phường 1, 2, 3, 14 được điều chỉnh từ đất dân cư hiện hữu thành nhà để xe.

Một phần lô 11-27 thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư liên phường 5, 6, 7, 11 được điều chỉnh từ đất dân cư hiện hữu thành đất tôn giáo. Các lô I-2, II-9, II-10, II-11 và giữa lô I-I thuộc đồ án quy hoạch Sài Gòn - rạch Thủ Tắc - rạch Lăng được hủy bỏ đường quy hoạch nội bộ giữa các khu.

Lô I-7 thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư phường 17 được điều chỉnh từ đất của trường PTTH Gia Định thành đất của trường THCS Điện Biên. Các lô I-24, 26, 28, I-23, 19 thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư phường 17 được hủy bỏ đường quy hoạch nội bộ giữa các khu. Lô III-1 thuộc đồ án quy hoạch khu dân cư phường 25 được điều chỉnh quy hoạch từ đất giáo dục sang đất hỗn hợp gồm thương mại - dịch vụ - văn phòng…

Ngoài ra, UBND TP. HCM cũng thống nhất với đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ điều chỉnh quy hoạch một số đồ án nhưng chi tiết cụ thể sẽ được tính toán khi rà soát lại quy hoạch.


reatimes.vn