Thanh Hóa: Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng

Mục tiêu phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng trở thành đô thị động lực, là trung tâm của vùng kinh tế phía Tây tỉnh Thanh Hóa, trước năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại II.
Phối cảnh tổng thể khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng
Phối cảnh tổng thể khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 21/11/2017. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó phát triển đô thị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; cụ thể hóa được các yêu cầu nhiệm vụ về phát triển đô thị đã được Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt trong các đồ án quy hoạch liên quan. Đảm bảo tính đồng bộ thống nhất về xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện Chương trình từ Trung ương đến địa phương. Phát triển dựa trên điều kiện kinh tế, lồng ghép và phối hợp có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch, dự án, đang hoạt động hoặc đã được phê duyệt liên quan đến phát triển đô thị.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và các xã Xuân Lam, Xuân Hưng, Xuân Bái, Xuân phú, Xuân Thắng, Xuân Sơn, Thọ Xương, Thọ Lâm; quy mô diện tích 8.590ha (Phía Bắc giáp thôn Kiên Minh, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Phía Nam giáp Hồ Cửa Đạt. Phía Đông giáp xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn. Phía Tây giáp Sông Chu).

Tổng nhu cầu vốn đầu tư các dự án phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2030 là khoảng hơn 17,5 nghìn tỷ đồng và được chia làm 3 giai đoạn.


Báo Xây dựng