Quảng Nam: Chuyển giao 6 chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất về địa phương

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã thống nhất chủ trương chuyển giao 6 Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ) từ Sở Tài nguyên & Môi trường về lại UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Duy Xuyên và Thăng Bình.
Thi công hợp phần dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, đoạn qua xã Bình Dương (Thăng Bình).
Thi công hợp phần dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, đoạn qua xã Bình Dương (Thăng Bình).

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sau 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm PTQĐ tỉnh và các chi nhánh cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhưng do số lượng dự án triển khai nhiều, công tác phối hợp giữa các chi nhánh với địa phương còn hạn chế.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và khai thác quỹ đất, gắn với trách nhiệm địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã báo cáo và được Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho tổ chức lại trung tâm PTQĐ, qua đó trước mắt sẽ chuyển giao 6 Chi nhánh Trung tâm PTQĐ của 6 địa phương nói trên.

Theo thống kê, 6 chi nhánh Trung tâm PTQĐ Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên trực thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh từ ngày hợp nhất một cấp đã thực hiện dự án BT-HT, TĐC với diện tích đất thu hồi gần 200ha, chi trả tiền được khoảng 75% tổng giá trị BT-HT. Riêng nguồn khai thác quỹ đất, từ đầu năm 2017 đến nay, 6 chi nhánh ở các địa phương kể trên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích hơn 3,4ha, với số tiền trúng đấu giá hơn 120 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sở dĩ Sở Tài nguyên - môi trường đề xuất tỉnh bàn giao lại Trung tâm PTQĐ các chi nhánh trực thuộc về cho 6 địa phương ven biển quản lý có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Trong đó có điểm đáng lưu ý xuất phát từ xung đột lợi ích, cục bộ địa phương.

Từ khi hoạt động theo mô hình một cấp đến nay, các chi nhánh trực thuộc không được UBND cấp huyện, thành phố, thị xã giao thực hiện tạo lập và khai thác quỹ đất. Các địa phương giao cho ban quản lý dự án, hoặc các phòng ban thuộc UBND cấp huyện thực hiện. Một số địa phương chỉ giao cho chi nhánh trực thuộc Trung tâm PTQĐ một cấp tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác quỹ đất lẻ nhưng nguồn kinh phí phục vụ nhiệm vụ này không được giao hoặc giao hạn chế.


Reatimes.vn