Những loại giấy phép xây dựng nào thuộc thẩm quyền cấp của Sở Xây dựng?

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4892/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện thuộc Thành phố Hà Nội.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, có 26 thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội, gồm: 14 TTHC cấp Thành phố và 12 TTHC cấp huyện.

Những TTHC thuộc cấp Thành phố bao gồm: Điều chỉnh GPXD do Sở Xây dựng (SXD) cấp; Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại các tuyến phố thuộc thẩm quyền SXD; Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền SXD; Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền SXD; Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền SXD; Cấp GPXD theo giai đoạn công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền SXD;

Cấp GPXD theo giai đoạn công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền SXD; Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền SXD; Cấp GPXD công trình di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, tượng đài, tranh hoành tráng; Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền SXD; Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền SXD; Cấp GPXD di dời công trình thuộc thẩm quyền SXD; Gia hạn GPXD thuộc thẩm quyền SXD; Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền SXD.

12 TTHC thuộc cấp huyện bao gồm: Điều chỉnh GPXD do UBND cấp huyện cấp; Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại đô thị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; Cấp GPXD nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn; Cấp GPXD công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; Cấp GPXD công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; Cấp GPXD cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

Cấp GPXD công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; Cấp GPXD công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; Cấp GPXD cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

Cấp GPXD di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; Gia hạn GPXD thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; Cấp lại GPXD thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7 và thay thế Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4893/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, gồm: Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội; Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Chủ tịch UBND TP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội.


Reatimes.vn