Tập đoàn Bảo Việt vừa cho biết doanh thu hợp nhất năm 2015 ước đạt 20.807 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ 2014.
Định hướng phát triển của Bảo Việt dựa trên 3 trụ cột: Bảo hiểm - Đầu tư - Dịch vụ tài chính

Định hướng phát triển của Bảo Việt dựa trên 3 trụ cột: Bảo hiểm - Đầu tư - Dịch vụ tài chính

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.465 tỷ đồng, bằng 101,8% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.187 tỷ đồng, bằng 104,1% kế hoạch.

Công ty mẹ cũng hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.002 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của công ty mẹ ước đạt 14,7%.

Doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ước đạt 16.514 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%. Doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 6.471 tỷ đồng tăng trưởng 5,9%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.881 tỷ đồng, tăng trưởng 4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng (+11,5%), hoàn thành 108,3% kế hoạch năm.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.100 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9%. Doanh thu khai thác mới đạt 2.309 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 816 tỷ đồng (+8,1%); Lợi nhuận sau thuế đạt 635 tỷ đồng (+7,8%).

Lĩnh vực chứng khoán đạt doanh thu đạt 291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 117 tỷ đồng. Về thị phần môi giới năm 2015, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giữ vị trí thứ 3 tại HOSE về môi giới trái phiếu với 12,15% thị phần và vị trí thứ 10 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 3,73% thị phần, tăng nhẹ so với năm 2014.

Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt 58 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1%, bằng 117,2% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9%, hoàn thành 120,4% kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 50% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 31.008 tỷ đồng.

Cuối năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã ký kết Hợp đồng Dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững với PwC Việt Nam, trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thực hiện dịch vụ thực hiện đảm bảo của bên thứ 3 cho báo cáo phát triển bền vững.

Với động thái này, Bảo Việt đã thực hiện kiểm toán một số chỉ tiêu trong báo cáo phát triển bền vững bao hàm đầy đủ các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường. Trước đó, Bảo Việt cũng đã thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

Bảo Việt cho biết trong năm 2016 sẽ đầu tư mạnh vào việc tăng cường năng lực tài chính các đơn vị thành viên, chuyển đổi mô hình đầu tư, chuyển đổi cách tiếp cận về quản trị chiến lược, thương hiệu và đặc biệt là đầu tư công nghệ thông tin.

Theo baodautu.vn