(BĐT) - Ngày 30/7 tới, Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 14/8/2020. 

Trước đó, đầu tháng 3/2020, Công ty đã thực hiện đợt tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 12%. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2019 qua 2 đợt là 20% bằng tiền mặt.

Kết thúc năm 2019, Công ty đạt 242,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối tính đến cuối năm là 298,84 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ và trả cổ tức, Công ty dự kiến lợi nhuận để lại chưa phân phối là 86,93 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu bán hàng đạt 2.004 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thực hiện năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.882 tỷ đồng, tăng 8%; còn lại doanh thu đầu tư tài chính đạt 122 tỷ đồng, tăng 0,6%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 phấn đấu đạt 309,2 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 14%.