(BĐT) - “Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật kỳ lạ của thời đại này - hơi giống Ghandhi, hơi giống Lênin, hoàn toàn Việt Nam. Có lẽ hơn bất kỳ người nào khác của thế kỷ này, đối với dân tộc của ông và đối với cả thế giới, ông là hiện thân của một cuộc cách mạng…”
Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nói chuyện tại buổi sinh hoạt chuyên đề do Báo Đấu thầu tổ chức. Ảnh: Lê Tiên

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nói chuyện tại buổi sinh hoạt chuyên đề do Báo Đấu thầu tổ chức. Ảnh: Lê Tiên

Nhận định này của David Hanburkston, tác giả của cuốn sách viết về Hồ Chí Minh được xuất bản tại New York năm 1971, một lần nữa được đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhắc lại vào sáng ngày 19/4/2018, tại Buổi sinh hoạt chuyên đề mở rộng với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Chi bộ Báo Đấu thầu thuộc Đảng bộ Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Nói về tư tưởng chủ đạo của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Học và làm theo Bác là một biện pháp vừa cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.”

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 27). Trao đổi với các cán bộ, đảng viên, nhân viên của Báo Đấu thầu, đồng chí Trần Hồng Hà đã nhắc lại những nội dung cơ bản của Chỉ thị 27, trong đó nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo Đấu thầu triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ảnh 1

Khái quát về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Hồng Hà nêu bật công thức 6-5-5. Ảnh: Lê Tiên

Khái quát về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Hồng Hà nêu bật công thức 6-5-5 (6 nội dung về tư tưởng, 5 nội dung về đạo đức và 5 nội dung về phong cách Hồ Chí Minh).

Sáu nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm tư tưởng về con đường của cách mạng Việt Nam, về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về nhân dân và đại đoàn kết dân tộc, về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam, về phát huy dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền, về xây dựng Đảng.

Năm nội dung về đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm: suốt đời vì dân, vì nước; ý chí và nghị lực tinh thần to lớn; hết lòng thương yêu, quý trọng, phục vụ nhân dân; nhân ái, vị tha, khoan dung; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Năm nội dung về phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: phong cách tư duy Hồ Chí Minh; phong cách làm việc Hồ Chí Minh (bao hàm cả phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh); phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh; phong cách ứng xử Hồ Chí Minh và phong cách sống Hồ Chí Minh.

Về nội dung các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nêu rõ 6 nội dung. Một là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thường xuyên, liên tục. Hai là phải xác định nội dung trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện hằng năm. Ba là xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức (chẳng hạn cơ quan báo chí có chuẩn mực đạo đức khác với cơ quan khác). Bốn là phải đưa vào sinh hoạt định kỳ của cấp ủy và chi bộ. Năm là thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Sáu là định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về các chuyên đề hàng năm và nội dung chuyên đề năm 2018, tại Buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Hồng Hà đã nhắc lại các chuyên đề của từng năm, trong đó đi sâu phân tích việc triển khai chuyên đề của năm 2018 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tỏa sáng trong tâm thức và là niềm kính yêu vô bờ bến đối với dân tộc Việt Nam và bạn bè thế giới. Từ lúc bôn ba đi tìm đường cứu nước, đấu tranh cho hòa bình độc lập dân tộc và cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới cho đến khi “lên đường theo tổ tiên” về với “thế giới người hiền”, tư tưởng, nhân cách Hồ Chí Minh luôn được bạn bè thế giới kính trọng, ngưỡng mộ vô song. Buổi sinh hoạt chuyên đề một lần nữa gợi lại những điều tốt đẹp, trong sáng, giản dị về Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhân cách lớn của thời đại. Kết thúc Buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Hồng Hà nhắc lại lời Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô: “... Hồ Chủ Tịch thuộc những lớp người đặc biệt mà cái chết đã gieo mầm cho sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt...”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lớn với các cán bộ, đảng viên và người lao động của Báo Đấu thầu, góp phần củng cố nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó có thể vận dụng triển khai áp dụng trong công tác và cuộc sống hằng ngày.