(BĐT) - Ngày 28/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Nghị định 25/CP). Nghị định gồm 9 Chương, 92 Điều có hiệu lực từ ngày 20/4/2020, thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (Nghị định 30/CP).
Các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của các địa phương trong cả nước trong thời gian tới. Ảnh: Lê Tiên

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của các địa phương trong cả nước trong thời gian tới. Ảnh: Lê Tiên

Qua 5 năm thực hiện, Nghị định 30/CP đã tạo ra khung pháp lý nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất. Tuy nhiên, do chịu sự điều chỉnh của nhiều luật nên việc thực hiện Nghị định 30/CP còn có nhiều vướng mắc khiến các địa phương gặp khó khăn, làm giảm sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư, làm chậm quá trình phát triển chung, đặc biệt là các nội dung liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập và chồng chéo trong quá trình thực hiện Nghị định 30/CP, đồng thời kế thừa những quy định đã được thực hiện ổn định và vẫn còn phù hợp của Nghị định 30/CP, Nghị định 25/CP tập trung sửa đổi các quy định về:

(i) Phân định rõ trường hợp giao đất, cho thuê đất theo một trong ba hình thức bao gồm: (1) đấu thầu theo Luật Đấu thầu; (2) đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai; (3) Quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư.

(ii) Đơn giản hóa quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở thống nhất với quy trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án PPP quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư liên quan, bao gồm dự án PPP ứng dụng công nghệ cao, dự án BT. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết thỏa thuận đầu tư.

(iii) Tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao tính giải trình tránh vấn đề phát sinh thông qua quy định cơ bản về quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa, lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt (theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu).

(iv) Quy định cụ thể các nội dung liên quan đến dự án có sử dụng đất về xác định danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; tiêu chuẩn, nguyên tắc xét duyệt trúng thầu; trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu.

(v) Ngoài các nội dung chính nêu trên, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung các nội dung về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa; thời gian trong đấu thầu.

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất của các địa phương trong cả nước trong thời gian tới.