(BĐT) - Ngày 19/12/2016, Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và chương trình công tác năm 2017. Năm qua, Cục QLĐT đã hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Ban hành hơn 1.000 văn bản hướng dẫn đấu thầu

Năm qua Cục QLĐT tiếp tục tập trung cho công tác hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu. Công tác hướng dẫn thực hiện pháp luật, xử lý tình huống trong đấu thầu cũng được đặc biệt chú trọng. Cụ thể, Cục QLĐT đã ban hành hơn 1.000 văn bản (xử lý tình huống) hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu, về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trao đổi các vấn đề liên quan đến PPP cho các bộ, ngành, địa phương. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo PPP, Cục đã xây dựng danh mục 68 dự án PPP ưu tiên và đề xuất cơ chế hỗ trợ vốn.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng hơn 49.000 bên mời thầu, nhà thầu được phê duyệt tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hơn 97.000 kế hoạch lựa chọn nhà thầu và gần 265.000 thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.