(BĐT) - Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Bộ Y tế bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Cụ thể, tại lĩnh vực an toàn thực phẩm, bãi bỏ Điều 2 Chương I, Chương IV và Chương V của Nghị định số 67/2016; bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP; bãi bỏ Thông tư số 15/2012/TT-BYT… Cùng với đó, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2016/NĐ-CP theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Trong lĩnh vực dược phẩm, bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Dược… Nghị định số 155/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2018.