(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang triển khai thực hiện trên địa bàn Tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh trong tháng 5/2019. Nội dung rà soát, báo cáo tập trung vào trình tự thủ tục thực hiện dự án; tiến độ thực hiện dự án; trình tự thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án (các dự án đã giãn tiến độ 24 tháng, dự án giãn tiến độ trên 24 tháng).

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất chuyển đổi một số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) sang dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công; báo cáo trong phiên họp thường kỳ UBND Tỉnh tháng 3/2019.